Algemeen

1. Definities

 1. Opdrachtgever: overheidsinstantie in wiens opdracht door OBADE Life Counter-Coaching wordt uitgevoerd;
 2. Coach: medewerker van OBADE Life die een Coaching-Traject uitvoert.
 3. Coaching-Traject: verzameling van handelingen die verband houden met Counter-Coaching van een cliënt;
 4. Aanvrager: Burger, ambtenaar of politicus die een aanvraag heeft ingediend voor Counter-Coaching;
 5. Aanvraag: papieren of digitaal formulier waarin de aanvrager verzoekt om Counter-Coaching en alle informatie die nodig is voor de beoordeling van de toepasbaarheid aanvraag;
 6. Aspirant: aanvrager wiens aanvraag is toegewezen door de opdrachtgever voor Intake;
 7. Intake: eerste beoordeling van aspirant en diens aanvraag tijdens gesprek;
 8. Cliënt: aanvrager wiens aanvraag voor Counter-Coaching is goedgekeurd door de opdrachtgever.

2. Geldigheid

 1. Deze voorwaarden gelden specifiek voor Counter-Coaching.
 2. Deze voorwaarden kunnen in overleg met de contractpartner voor een specifiek Coaching-Traject worden aangepast doch uitsluitend waar de voorwaarden voor de contractpartner een ongelijkheid zouden opleveren ten opzichte van het oogmerk van deze voorwaarden.
 3. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van aanvullingen en wijzigingen.

Voorwaarden Beoordeling van de Toepasbaarheid van de Aanvraag

3. Procedure

  1. De aanvragen voor Counter-Coaching worden ontvangen door OBADE Life ter beoordeling van de toepasbaarheid.

  2. De beoordeling van de toepasbaarheid van een aanvraag voor Counter-Coaching vindt uitsluitend plaats aan de hand van de aanvraag.

  3. OBADE Life legt uitsluitend de toepasselijke aanvragen voor aan de opdrachtgever ter toewijzing voor Intake. Al deze aanmeldingen worden met een verslag van de beoordeling van de toepasbaarheid aan de opdrachtgever doorgestuurd.

  4. OBADE Life bericht de aanvragers van de aanvragen die niet toepasbaar zijn dat hun aanvraag is afgewezen. Deze aanmeldingen krijgen van OBADE Life een brief waarin hun afwijzing wordt gemotiveerd aan de hand van de criteria van artikel 3..

  5. OBADE Life behandelt alle informatie wat betreft alle aanvragen en aanvragers als vertrouwelijk.

4. Criteria

  1. OBADE Life beoordeelt de aanvraag op de volgende criteria:

   1. De aanvrager dient te behoren tot  één van de drie doelgroepen waarvoor Counter-Coaching is bedoeld. De criteria hierbij zijn:

    1. Een aanmelder als burgers dient ingeschreven en woonachtig te zijn binnen de areaalgrenzen van de opdrachtgever.

    2. Een aanmelder als ambtenaar dient in dient te zijn van de opdrachtgever.

    3. Een aanmelder als politicus dient zijn politieke activiteiten uit te voeren binnen de areaalgrenzen van de opdrachtgever.

   2. De aanvrager dient aantoonbaar te beantwoorden aan het doel van Counter-Coaching:

    1. Een aanmelder als burger dient aantoonbaar als burgerparticipant actief te zijn of een aantoonbaar voornemen hiertoe te hebben. Het aanmeldingsformulier vraagt hierover bewijs.

    2. De aanvrager als ambtenaar dient een aanbeveling te overleggen van zijn direct leidinggevende. Deze aanbeveling maakt deel uit van het aanmeldingsformulier.

    3. De aanvrager als politicus dient aantoonbaar politiek actief te zijn of een aantoonbaar voornemen hiertoe te hebben. Het aanmeldingsformulier vraagt hierover bewijs.

   3. De aanvraag dient te beantwoorden aan argumenten van redelijkheid en billijkheid:

    1. Van de aanvraag en/of de aanvrager zijn omstandigheden of kenmerken bekend die in redelijkheid het toewijzen van de aanvraag “niet opportuun” of onwenselijk maken. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die uit de aanvraag is op te maken. In voorkomende gevallen zal OBADE Life hierover met de opdrachtgever in contact treden.

    2. De aanvraag gaat naar het oordeel van OBADE Life in redelijkheid voorbij aan het doel en de reikwijdte van Counter-Coaching. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die uit de aanvraag is op te maken. In voorkomende gevallen zal OBADE Life hierover met de opdrachtgever in contact treden.

    3. De aanvrager heeft klaarblijkelijk andere oogmerken met de deelname aan Counter-Coaching dan die beantwoorden aan het doel van Counter-Coaching en/of het belang van de opdrachtgever danwel het belang van OBADE Life. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die uit de aanvraag is op te maken. In voorkomende gevallen zal OBADE Life hierover met de opdrachtgever in contact treden.

Voorwaarden Beoordeling tot Instemming van de Aanvraag

5. Procedure

  1. De aanvragen voor Counter-Coaching worden ontvangen door OBADE Life ter beoordeling van de toepasbaarheid.

  2. De beoordeling van de toepasbaarheid van een aanvraag voor Counter-Coaching vindt uitsluitend plaats aan de hand van de aanvraag.

  3. OBADE Life legt uitsluitend de toepasselijke aanvragen voor aan de opdrachtgever ter toewijzing voor Intake. Al deze aanmeldingen worden met een verslag van de beoordeling van de toepasbaarheid aan de opdrachtgever doorgestuurd.

  4. OBADE Life bericht de aanvragers van de aanvragen die niet toepasbaar zijn dat hun aanvraag is afgewezen. Deze aanmeldingen krijgen van OBADE Life een brief waarin hun afwijzing wordt gemotiveerd aan de hand van de criteria van artikel 3..

  5. OBADE Life behandelt alle informatie wat betreft alle aanvragen en aanvragers als vertrouwelijk.

 

6. Criteria

  1. OBADE Life beoordeelt de aanvraag op de volgende criteria:

   1. De aanvrager dient te behoren tot  één van de drie doelgroepen waarvoor Counter-Coaching is bedoeld. De criteria hierbij zijn:

    1. Een aanmelder als burgers dient ingeschreven en woonachtig te zijn binnen de areaalgrenzen van de opdrachtgever.

    2. Een aanmelder als ambtenaar dient in dient te zijn van de opdrachtgever.

    3. Een aanmelder als politicus dient zijn politieke activiteiten uit te voeren binnen de areaalgrenzen van de opdrachtgever.

   2. De aanvrager dient aantoonbaar te beantwoorden aan het doel van Counter-Coaching:

    1. Een aanmelder als burger dient aantoonbaar als burgerparticipant actief te zijn of een aantoonbaar voornemen hiertoe te hebben. Het aanmeldingsformulier vraagt hierover bewijs.

    2. De aanvrager als ambtenaar dient een aanbeveling te overleggen van zijn direct leidinggevende. Deze aanbeveling maakt deel uit van het aanmeldingsformulier.

    3. De aanvrager als politicus dient aantoonbaar politiek actief te zijn of een aantoonbaar voornemen hiertoe te hebben. Het aanmeldingsformulier vraagt hierover bewijs.

   3. De aanvraag dient te beantwoorden aan argumenten van redelijkheid en billijkheid:

    1. Van de aanvraag en/of de aanvrager zijn omstandigheden of kenmerken bekend die in redelijkheid het toewijzen van de aanvraag “niet opportuun” of onwenselijk maken. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die uit de aanvraag is op te maken. In voorkomende gevallen zal OBADE Life hierover met de opdrachtgever in contact treden.

    2. De aanvraag gaat naar het oordeel van OBADE Life in redelijkheid voorbij aan het doel en de reikwijdte van Counter-Coaching. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die uit de aanvraag is op te maken. In voorkomende gevallen zal OBADE Life hierover met de opdrachtgever in contact treden.

    3. De aanvrager heeft klaarblijkelijk andere oogmerken met de deelname aan Counter-Coaching dan die beantwoorden aan het doel van Counter-Coaching en/of het belang van de opdrachtgever danwel het belang van OBADE Life. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die uit de aanvraag is op te maken. In voorkomende gevallen zal OBADE Life hierover met de opdrachtgever in contact treden.

Voorwaarden Beoordeling tot Instemming met Coaching

7. Procedure

  1. Na de intake van een Aspirant maakt OBADE Life een coachingplan op voor de betreffende aanvraag en dient deze in bij de opdrachtgever ter beoordeling voor de instemming met het in het plan voorgestelde Coaching-Traject.

  2. In het Coachingsplan is opgenomen:

   1. Het doel en het eindresultaat van de coaching. Onder het doel wordt hier verstaan een duidelijk omschreven motief voor de aanvraag inclusief een beschrijving van hoe de aanvrager hiertoe is gekomen. Onder het eindresultaat wordt hier verstaan een tussen de coach en de aanvrager overeengekomen mentaal groeipad. Dit groeipad wordt door de coach zo concreet mogelijk gemaakt met meetbare ijkpunten die tevens in het evaluatieplan worden opgenomen.

   2. Hoeveel sessies hiervoor nodig zijn. Dit betreft het aantal interne bijeenkomsten exclusief de Intake die volgens de coach nodig zijn om het boven omschreven doel en eindresultaat te bereiken.

   3. Een evaluatieplan. Dit betreft een document waarin de aspirant en de coach de richtpunten overeenkomen die ze met het Coaching-Traject willen bereiken. Dit kan variëren van door de coach geregistreerde en beoordeelde veranderingen/doorbreking in gedrag of mentale opstelling. Maar het kan ook heel concreet een afspraak zijn over specifieke handelingen van burgerparticipatie, ambtelijk overleg of politieke  artpcipatie.

   4. Een begroting van de kosten. Op basis van het benodigde aantal sessies kan een offerte worden gegeven van de totale kosten. OBADE Life verplicht zich om bij goedkeuring door de opdrachtgever het coaching-traject binnen deze begroting af te leggen. Indien tijdens het coaching-traject blijkt dat het coaching-traject niet binnen de begroting kan worden afgelegd kan hier uitsluitend van worden afgeweken als foutieve voorinformatie, nieuwe informatie of inzichten of een andere beoordeling van de eerdere informatie of inzichten hier aanleiding toe biedt. Voor de overschrijding

 

Begin